Documenten

 

De Brusselse Vereniging voor Arts-Specialisten in opleiding heeft in samenwerking met de nationale vereniging voor ASO’s VASO-AMSF een aantal concrete vragen gesteld aan de Belgische politieke partijen met het oog op de verkiezingen van komende zondag 25/5/2014. Onze concrete eisen zijn:

·         een consequente en daadwerkelijke toepassing van het barema (federale ambtenarenkader A11) voor onze basisverloning, met inbegrip van anciënniteit

·         de tewerkstellende ziekenhuizen verplichten tot het voorzien van pensioenopbouw tijdens de opleiding tot specialist (de ASO-jaren), wat nu helemaal niet het geval is, en dit door een verhoging van het brutoloon (en dus niet door het verminderen van het nettoloon!)

·         een onregelmatigheidsvergoeding van 30% bovenop het bruto uurloon voor uren gepresteerd tijdens de nacht en/of tijdens het weekend

·         de effectieve naleving en controle van de toepassing van de wet van 12 december 2010, waarin de werktijden van ASO’s wordt beschreven.

Wij geven de antwoorden van de politieke partijen (in alfabetische volgorde) weer in dit document. Wij hopen dat dit voor u nuttige informatie is in deze drukke periode. Ter informatie werden de antwoorden van de Franstalige partijen eveneens aan dit document toegevoegd.

CD&V

Voor wat betreft de concrete eisen in Uw schrijven dd. 7 maart 2014, spreekt het voor zich dat we akkoord gaan met ‘de effectieve naleving en controle van de toepassing van de wet van 12 december 2010, waarin de werktijden van de ASO’s worden beschreven’.

Vandaag kunnen we echter niet ingaan op Uw andere eisen. De financiële impact van de door U voorgestelde maatregelen is niet duidelijk. Op een ogenblik waarop de ziekenhuisfinanciering opnieuw ter discussie komt, alle partijen vragende partij zijn voor een herwaardering van de intellectuele prestaties binnen de honoraria, het debat inzake de numerus clausus - met hieraan gekoppeld de vraag naar in voldoende mate beschikbare kwaliteitsvolle stageplaatsen - ten volle wordt gevoerd,  wensen we in de huidige budgettaire context vandaag geen voorafnamen te doen.

Groen

Groen ondersteunt de vragen van VASO-AMSF. De misbruiken rond de naleving van de werktijden moeten stoppen. Voor Groen heeft iedereen die werkt recht op voldoende rusttijden en op tijd voor een privé- en/of gezinsleven. Dat geldt wat ons betreft ook voor al wie stage loopt of in opleiding is, waaronder de artsen-specialisten in opleiding. Dit is zeer belangrijk omdat ook de kwaliteit van de zorg voor de patiënt in het gedrang komt, zeker gezien de verantwoordelijkheden die artsen-specialisten in opleiding dragen. Het statuut van artsen-specialisten in opleiding voorziet een billijke vergoeding, dus moet deze volgens Groen ook worden toegepast. We vinden het ook belangrijk om nacht- of weekendwerk in een ziekenhuiscontext beter te waarderen omdat dit een maatschappelijk waardevolle dienstverlening is. We ondersteunen ook de vraag om minstens een minimale pensioenopbouw voor artsen-specialisten te voorzien. Groen stelt overigens voor om met een basispensioen te werken waardoor iedereen per jaar dat zij/hij in België verblijft een pensioen opbouwt, ongeacht het statuut waarin zij/hij zich bevindt. Groen stelt voor dat iedereen die dat wil met pensioen kan ofwel op haar/zijn 65ste ofwel na 42 loopbaanjaren: wat het eerste komt. De jaren in het sui generis-statuut van arts-specialist in opleiding tellen voor Groen ook als loopbaanjaren. We tellen op basis van loopbaanjaren omdat dit rechtvaardiger is ten opzichte van wie al langer werkt. Maar tegelijk stellen we nog een leeftijdsgrens van 65 jaar voor (niet verplicht), omdat we het niet wenselijk vinden dat mensen die bvb. heel lang studeren daardoor ook heel lang na de leeftijd van 65 jaar moeten blijven doorwerken vooraleer ze hun pensioen kunnen opnemen.

LDD

 

Geen antwoord ontvangen.

N-VA

Wij zijn ons als N-VA bewust van het feit dat de wetgeving in verband met arbeidstijden niet altijd gerespecteerd worden bij ASO en vaak nog meer bij stagedoende studenten geneeskunde. Net zoals dit geldt voor alle wetgeving zijn wij als partij van mening dat ook hier moet op toegezien worden dat deze wordt nageleefd. Verder heeft senator Ide er al meermaals voor gepleit om binnen de universiteiten een vertrouwenspersoon aan te stellen waarvan studenten kunnen gebruikmaken indien zij met misbruiken geconfronteerd worden.

 

Wat de opbouw van pensioenrechten betreft is onze partij voorstander van een betere/ruimere valorisatie van de gestudeerde periodes bij de pensioenopbouw. Daarom zullen wij de mogelijkheden om studiejaren te laten meetellen voor de loopbaanvoorwaarde aanzienlijk verruimen. Dit lijkt ons een betere oplossing dan de ziekenhuizen te verplichten om pensioenbijdragen te betalen. Gelet op de precaire financiële toestand van vele ziekenhuizen, vrezen wij immers dat dit zou leiden tot een vermindering van het aantal stageplaatsen wat uiteraard niet in het belang is van de ASO.

Open VLD

Wat betreft de werktijden van arts-specialisten in opleiding is er duidelijk een probleem. De balans tussen werktijd, studietijd en privéleven voor de studenten wordt ernstig verstoord wanneer er sprake is van werkweken van meer als 60 uren. Open Vld schaart zich dan ook resoluut achter de eis van VASO-AMSF om de naleving van de wet betreffende werktijden van arts-specialisten in opleiding af te dwingen.

Het is verder uiteraard logisch dat arts-specialisten in opleiding aan pensioenopbouw zouden moeten kunnen doen. Evenwel vindt Open Vld dat het geen uitgemaakte zaak is dat dit extra budget volledig op conto van de overheid moet komen. Na overleg met de opleidingscentra bestaat deze mogelijkheid dan wel, maar wij vinden dat ook de opleidingscentra zelf extra middelen moeten vrijmaken om de arts-specialisten in opleiding te ondersteunen (zowel qua pensioenopbouw en onregelmatigheidsvergoedingen). Deze groep is immers van kapitaal belang voor de verderzetting van een goede dienstverlening voor de patiënt. Zeker op het vlak van het respecteren van de werkuren ligt de bal in het kamp van de opleidingscentra.

In het zorgplan dat onze partij vorige week voorstelde, pleit Open Vld wel voor het wegwerken van de onderfinanciering van de ziekenhuizen. Zorgverstrekkers, waaronder in onze optiek ook arts-specialisten in opleiding vallen, dienen een rechtvaardige vergoeding voor de geleverde zorg te krijgen.

PVDA

Het Nordic model, dat in de Scandinavische landen wordt toegepast,  is een goed alternatief voor marktwerking en prestatiegeneeskunde in gezondheidszorg. Het realiseert een gezondheidszorg met de hoogste kwaliteit en de beste toegankelijkheid van heel Europa. Het model ontkoppelt het voorschrijfgedrag van de arts van financieel profijt, door de artsen een excellent salaris te geven, met extra’s bij extrawerk of extrakwaliteit en volwaardige pensioenopbouw en sociale zekerheid. Het model wordt bij ons ook toegepast in de universitaire ziekenhuizen voor professoren en academische specialisten. Jullie concrete eisen van statuut voor specialisten in opleiding sluiten nauw aan bij dit betalingsmodel. In die zin kunnen wij als PVDA deze eisen eigenlijk volledig onderschrijven.

SP.A

Wij steunen volop uw vraag naar een verbetering van het statuut van de artsen-specialisten in opleiding.

Weliswaar zijn er belangrijke stappen gezet inzake de opleiding op inhoudelijk vlak (door de academisering) en er is een verbetering gekomen door de wet inzake de arbeidsduur voor artsen in opleiding. Maar dit volstaat zeker niet.

Wij stellen u voor om kort na de verkiezingen samen te komen om uw eisen te bespreken met het doel te komen tot een onderhandelingsfiche voor de regeringsvorming of desgevallend voor het uitwerken van een parlementair initiatief.

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang brengt alle begrip op voor de eisen van de ASO. Wij onderschrijven dan ook uw eisenpakket met concrete voorstellen om het statuut van de arts-specialisten in opleiding fundamenteel te verbeteren.

Het Vlaams Belang is bereid extra financiële middelen vrij te maken voor de eisen van de ASO’s, maar de vraag dient gesteld of dit op federaal niveau nog zal lukken. In Vlaanderen moeten wij echter absoluut het Nederlandse voorbeeld kunnen volgen. Net zoals onderwijs en opleiding tot het niveau van de deelstaten horen, meent het Vlaams Belang dat ook sociale zekerheid en gezondheidszorg, inclusief ziekenhuisfinanciering, tot het niveau van de deelstaten moet behoren zodat alles beter op mekaar kan afgestemd worden.

Inmiddels zullen wij er zowel op het federale niveau als op het Vlaamse niveau op aandringen samen te werken om aan de eisen van de ASO tegemoet te komen.

CdH

Parmi les revendications que vous formulez, nous considérons que le contrôle effectif du temps de travail tel que prévu par la loi de décembre 2010 est absolument nécessaire, si l’on veut rendre effectif le contenu de cette loi.  L’adoption de la loi de 2010 sur le temps de travail des médecins en formation – qui avait été portée par Joëlle Milquet, Ministre cdH de l’Emploi à l’époque – était nécessairetant pour les médecins en formation que pour les patients ; elle observe un équilibre entre le respect des temps de repos suffisants et l’organisation des soins de santé dans les hôpitaux.  Nous demandons donc une réelle application de celle-ci. 

Par rapport aux autres demandes que vous formulez, je tiens à vous dire qu’elles retiennent tout mon intérêt et mon attention. Elles doivent cependant faire l’objet d’une évaluation budgétaire précise afin d’envisager dans quelle mesure – et dans quel délai – elles pourront être mises en application  durant la prochaine législature.

Ecolo

Le statut sui generis dont  vous bénéficiez, s’il fut le résultat de longs combats auxquels nous nous sommes associés, est loin d’être parfait.  Il faudrait donc intégrer ce point dans cette réflexion globale de redistribution à l’intérieur de l’hôpital, voire de dégager un budget sur base de la masse des honoraires médicaux. Pour ce dernier, le temps est malheureusement aux économies et il sera difficile d’en faire une priorité, tant la crise génère une diète des plus drastiques. C’est aussi pourquoi nous pensons que ce sera via une réforme globale de financement et de gestion hospitalière que les améliorations souhaitées pourront être travaillées et atteintes.

Il est possible d’envisager un autre statut, tel que celui d’indépendant, mais une série de cotisations (sociales, responsabilité professionnelle…) et autres charges administratives ne seraient probablement pas bienvenues et risqueraient d’être difficiles à assumer, en dehors de toute autre réforme. Votre statut, bien que non parfait, vous permet de vous mettre à l’abri d’une série de contraintes, et se veut des plus uniformes pour tout le pays (bien qu’ils subsistent des différences).

Une fois votre agrément obtenu, nous constatons des différentiels de rémunération entre spécialités pouvant aller de 1 à 5 (voire de 1 à 7 également cités). Nous pensons donc qu’il faudrait une harmonisation assez large, incluant outre les médecins spécialistes agréés, les médecins spécialistes en formation et les médecins généralistes. Nous ne pouvons, sans cette analyse d’ensemble, citer l’alignement sur un barème de type fonctionnaire fédéral. Par contre il est tout à fait logique de reconnaître la pénibilité des heures supplémentaires et/ou pénibles (ou inconfortables). Pour rappel, les heures d’un salarié ‘classique’ seront ainsi comptées à 135% les samedis par exemple et 156% les dimanches et jours fériés. Néanmoins, la directive européenne en matière de temps de travail a été implémentée dans le droit belge sur base d’une plainte de parents ayant perdu leur fille qui était assistante en formation en chirurgie pédiatrique. Si l’Europe a publié cette directive, c’était pour garantir une qualité de vie et des horaires décents aux médecins en formation corvéables et exploitables à merci. L’opting out est une mesure visant à maintenir dans une certaine mesure l’ancien système (afin que les hôpitaux puissent assurer la continuité des gardes), mais c’est aberrant aux vues de l’esprit de la loi et de ceux qui l’ont défendue.

En ce qui concerne le contrôle effectif des heures prestées, nous ne pouvons que vous rejoindre, car il apparaît souvent que l’on rapporte un nombre incalculable de gardes, sous-payées, peu ou mal récupérées, mettant donc en danger la crédibilité de la formation (qui n’en n’est plus une dans ces circonstances), et danger vis-à-vis des patients. Nous nous engageons à demander régulièrement un rapport auprès du SPF Emploi en la matière (contrôles spontanés et sur demande…)

A l’instar de ce qui a été mis en place pour les médecins généralistes en formation, notre proposition serait qu’une négociation permette permettre de constituer une somme d’argent complémentaire que les médecins spécialistes en formations pourraient attribuer à soit de la pension, soit des assurances revenus garantis ou autre ?

Enfin, nous pensons que c’est l’IF-IC, institut de classification de fonction dans le secteur non marchand, qui serait le plus à même, vu le cadre de leur méthodologie, pour objectiver réellement le type de travail que vous effectuez, le degré de responsabilité, et in fine attribuer un barème correspondant.

FDF

Les FDF souhaitent donc que davantage de moyens financiers soient libérés afin que les hôpitaux académiques puissent continuer à remplir leurs missions spécifiques essentielles de recherche clinique et de formation professionnelle de nos futurs spécialistes en médecine, en passant notamment par une revalorisation de leur salaire

Mais la revalorisation de ces revenus n’est qu’une mesure parmi d’autres…. Il faut aborder les choses dans leur globalité et c’est bien une réforme complète du secteur qui doit être envisagée, comme le demande notamment le Chab lui-même.

Le vieillissement de la population, l’accessibilité aux soins de santé pour tous, les évolutions technologiques, l’augmentation des maladies chroniques, couplés à une réduction des coûts sont autant de défis auxquels doivent faire face les hôpitaux académiques belges. C’est pour cette raison qu’il faut repenser l’organisation et les financements des soins de santé. Les réformes devront être ambitieuses et faire l’objet d’études minutieuses établies en concertation avec les différents acteurs du secteur afin d’éviter que le sous-financement de nos hôpitaux académiques hypothèque leurs missions fondamentales et, qu’au final, ce soit le patient qui en paye les pots cassés.

MR

Vous nous interrogez sur le statut du spécialiste en formation. Permettez-nous tout d'abord de rappeler que ce dossier en charge des Ministres de l'emploi, Joel Milquet (à l'époque de la loi de 2010) et la Ministre de la Santé Laurette Onkelinx n'a jamais pu aboutir faute de consensus.

Comme vous le savez, ce dossier est bloqué depuis de nombreuses années. Des demandes d'avis ont été formulées aux organes compétents (commission paritaire médecins-hôpitaux notamment), aucun avis unanime n'a jamais pu être dégagé. Nous pensons que ce dossier doit trouver une issue favorable sous cette législature. Il n'a que trop trainé !

Cependant, nous ne parviendrons à une solution concertée, raisonnable, équilibrée,......qu'en mettant tous les acteurs autours de la table avec une volonté politique d'aboutir, ce qui a manqué considérablement dans le chef des ministres en charge de cette réforme jusqu'à présent.

Très clairement, le MR veut trouver un consensus en mettant autour de la table tous les protagonistes (les syndicats médicaux, les médecins candidats-spécialistes, les hôpitaux universitaires et non-universitaires.)

PS 

Nous ne pouvons que vous rejoindre dans l’exigence que la loi, votée fin 2010, soit bel et bien effective dans le terrain. Comme toute personne protégée par une loi régissant le temps de travail, le médecin candidat spécialiste doit pouvoir exercer son métier sous le contrôle des services compétents (en l’occurrence, il s’agit l’Inspection du Travail, qui relève pour rappel de la compétence de l’Emploi).  

Pour ce qui est de l’avenir, permettez-moi d’épingler et de préciser certains éléments du programme du Parti socialiste. Nous y rappelons à tous que la Ministre de la Santé a lancé, en octobre 2013, un processus de réforme du financement hospitalier. Parmi les objectifs de cette réforme ambitieuse, on retrouve bien entendu celui d’assurer la pérennité d’un secteur hospitalier de pointe, mais également garantir :

-          une répartition équitable entre tous les acteurs de soins (médecins, infirmiers, travailleurs administratifs, etc.), et être fonction des missions remplies par les différents types d’hôpitaux (de l’hôpital académique à l’hôpital de proximité) ;

-          et un financement suffisant de la recherche et de l'enseignement dans les hôpitaux et services universitaires.

La lecture croisée de ces deux éléments vous concerne bien entendu, vous les médecins en formation. Il est à notre sens évident que toute avancée obtenue dans le cadre d’un meilleur financement des hôpitaux universitaires devra profiter également à ceux qui assurent l’avenir de ces hôpitaux, que ce soit en leurs murs, ou  par rayonnement, dans les hôpitaux qui les accueillent partout dans le pays.

Je comprends toutefois que vous estimez que des budgets supplémentaires devront être spécifiquement dédicacés à une meilleure et plus juste rémunération (dans ses différentes composantes, en ce compris l’amélioration du statut social actuel) des médecins candidats spécialistes. Pour ce faire, il devra évidemment y avoir négociation avec les hôpitaux académiques, ne fut-ce que pour tenir compte des disparités actuelles et du contexte budgétaire difficile. Le principe de la concertation sociale prévaut. Mais il serait bien évidemment légitime que ces discussions débouchent sur des premières étapes tangibles, sur des  avancées concrètes.